تاریخ شروع

08:00

چهارشنبه - 1398/04/26

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1398/04/26

آدرس

تهران - بلوار اباذر - خیابان اسکندرزاده - سالن فرهنگسرای اباذر